DONAP181208 Luchtfilter binnen ( Buiten filter P771546)
DONAP771546 Luchtfilter buiten ( Binnen filter P181208)
HENGE75K D42 Brandstoffilter
HENGH17W06 Oliefilter of Hydrauliekfilter
ISKRIA0067 Alternator Iskra 12V - 34 A
ISKRIA0276 Alternator Iskra 12V - 65 A
ISKRIS0579 Starter Iskra 2,8 Kw - 12V - 10T - (met reductie zie IS1158)
ISKRIS1158 Starter Iskra 4,2 Kw - 12V - 10T